30.12.2021 10:16

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 22 проекта по подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. от приема през 2020 г.

От оценените за административно съответствие и допустимост 22 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 5 проекта. 16 са проектните предложения, които не преминават на последващ етап, а едно е спряно от обработка със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.

На интернет страницата на ДФ Земеделие е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата и във връзка с предоставени становища от Управляващия орган на ПРСР е установено, че голяма част от подадените проектни предложения попадат в обхвата на “Недопустими дейности“ от условията за кандидатстване, а именно:

- Залесяване на земеделски земи с висока природна стойност. Когато част от имота попада в земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), следва да се счита, че целият имот попада в обхвата на недопустимите дейности по залесяване;

- Залесяване на постоянно затревени площи, включително мери, пасища, ливади и поляни;

- Залесяване на имоти, които през последните 5 (пет) години са имали начин на трайно ползване мери, пасища, ливади и поляни;

- Залесяване на земеделски земи, които не са били включени в сеитбооборот през последните 5 или повече години.

ДФ Земеделие – Разплащателна агенция ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

 

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign