21.12.2021 16:21

26 проекта получават финансиране в размер на над 2,4 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

Държавен фонд Земеделие нареди за плащане над 2,4 млн. лв. (2 479 885,71 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 16 до 20 декември 2021. Подпомагане получиха 26 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

-          по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 793 431,65 лв. по 2 проекта;

-          по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” са наредени 110 145,67 лв. по 4 проекта;

-          по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 135 704,62 лв. по едни проект;

-          по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 608 622,94 лв. по един проект;

-          по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  604 105,28 лв. по 9 проекта;

-          по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 227 875,55 лв. по 9 проекта.

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign