16.12.2021 17:42

ДФ Земеделие изплати близо 643 млн. лева по СЕПП за Кампания 2021

ДФ Земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе на земеделските производители субсидиите по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2021. Изплатени са общо 642 793 899 лв. на 54 067 стопани.

Изчисленията по СЕПП са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и съобразно данните предоставени от Министерство на земеделието по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за Кампания 2021.

Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ) информира земеделските стопани, кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2021, че индикативната ставка по схемата за оторизациите през месец декември е определена в размер на 191,53 лв./ха.

Определянето на ставката по СЕПП за оторизациите през м. декември от Кампания 2015 насам се извършва въз основа на общата заявена площ по схемата (през конкретната кампания) и предвидения бюджет по схемата съобразно бюджетните тавани в приложение II към Регламент (ЕС) № 1307/2013, който за 2021 възлиза на 735 899 087 лева. При изчисленията на полагащото се подпомагане през месец декември се използва проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП), като част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), обновяван чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно заснемане и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината от страна на областните и общински структури на Министерство на земеделието.

Ежегодно, след одобряване на окончателни данни за слой ПДП се извършват финалните оторизации и плащания по СЕПП. Извършването на първоначални изчисления и оторизации по схемата с индикативна ставка на база разполагаем бюджет и заявена площ по схемата за съответната година и данните от проекта на слой ПДП при плащанията през месец декември на годината на кандидатстване е механизъм, който предоставя възможност на стопаните да получат първоначално подпомагане по СЕПП още в рамките на календарната година на кандидатстване.

За Кампания 2019 нивото на подпомагане, изплатено през м. декември 2019 е в размер на 191.45 лв./ха, като първоначално определеният размер на подпомагането за Кампания 2020 беше в размер на 210.17 лв./ха.

Причината за по-високата индикативна ставка през 2020 година е увеличението на общия разполагаем бюджет от ЕФГЗ. През 2020 г., за да се ограничат последиците от пандемията от COVID-19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1424 на Комисията от 08 октомври 2020 година бяха трансферирани средства от ЕФРСР към ЕФГЗ. В резултат на това бюджетът по СЕПП беше увеличен с допълнителни 65 611 223 лв. за Кампания 2020.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2019 е в размер на 3 870 574.12 ха при бюджет за 2019 г. по схемата 741 021 327 лева.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2020 е в размер 3 841 704.27 ха с бюджет от 807 424 649 лева.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2021 е в размер на 3 842 276.24 ха и разполагаем бюджет от 735 899 087 лева.

Окончателният размер на подпомагането на хектар по схемата за Кампания 2021 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието след одобрение на окончателния обхват на слой ПДП. На тази база ДФ Земеделие – РА ще извърши финални оторизации по СЕПП през месец юни 2022 г.
НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign