10.12.2021 16:53

Контролът от полето и фермата до трапезата гарантира качеството на българските храни

Извършването на интегриран контрол от полето и фермата до трапезата гарантира производството на качествени храни. Именно безопасността на предлаганите продукти на пазара в страната е основен, водещ приоритет в работата на Министерството на земеделието, храните и горите. Начините за реализирането му са многопосочни и обхващат, както създаването на ново законодателство и усъвършенстване на съществуващото, така и подобряване и развиване механизмите на контрол, извършван от компетентните структури на ведомството. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при участието си в 15-тия форум на кампания - Да! На българската храна – Криза и Зелена сделка: време за бързи решения в земеделието.

Аграрният заместник-министър информира, че по инициатива на МЗХГ се разработва Програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти. Тя цели остойностяване на потенциала на тези продукти и засилване на връзката им с общностите, с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл. С нея ще се даде импулс за развитие и утвърждаване на регионални типични стоки и ще допринесе за социално-икономическия растеж на българските региони и общини, посочи Георги Събев. Той коментира още, че европейските схеми за качество не са достатъчно разпознаваеми у нас, а те са гарант за качество и могат да помогнат страната да се утвърди с нещо традиционно и уникално. 

„Стимулирането на инвестициите и въвеждане на иновации в производствения процес на български производители, насърчаването на сътрудничеството между производители и преработватели, намаляването на административната тежест, реалното противодействие на нелоялните търговски практики дават възможност за предлагане на по-голям асортимент български храни на пазара“, посочи заместник-министърът. Според него, пандемията COVID-19 ясно показа, че е необходимо да се предприемат мерки, които да предоставят гъвкавост и повече възможности за преориентиране на агрохранителния бизнес, който осигурява нашата продоволствена сигурност. Той открои първостепенното значение на гарантирането на наличността на храни за гражданите, което извежда на преден план и жизненоважната роля на земеделските стопани за устойчивостта на веригата на предлагане на храни. За да гарантираме сигурността на тези стопани е важно да увеличим конкурентоспособността на нашите фермери, разясни Георги Събев.

Заместник-министърът обясни, че е необходимо да се намери точният баланс между по-високите изисквания на потребителите и способността на земеделските производители да отговорят на тях. И уточни, че фермерите са част от хранителната верига, в която търговците, хранително-вкусовата промишленост и производствените предприятия имат по-голяма степен на влияние. „Необходимо е ангажиране на всички партньори в хранителната верига, за да се решат всички въпроси в сектора“, допълни той.

По време конференцията, представителите на бизнеса поставиха въпроса за намаление на ДДС за храни на 9%, като заместник-министър Събев подчерта, че МЗХГ поддържа това искане. По думите му, нещата не може да продължават както до сега, необходима е кардинална промяна и това е инициатива, която трябва да бъде подкрепена.

Аграрният заместник-министър открои и необходимостта от повече инвестиции в агронаука и развойна дейност, като обясни, че те са с дългосрочен хоризонт, но имат висока възвръщаемост. Той поясни, че всяко едно евро вложено в наука, връща 10 евро в икономиката.

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign