30.11.2021 15:16

3 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на следващ етап

Държавен фонд Земеделие приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 4 броя проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 Проектите са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедура № BG06RDNP001-8.004, съгласно Заповед № РД09-59/25.01.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 40 042 474 лева.

Вследствие увеличението на бюджета по подмярката на етап административно съответствие и допустимост са оценени 4 проекта. До следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 3 проекта, а 1 проект не преминава на последващ етап.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.

ДФЗ ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ също чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Припомняме, че по подмярка 8.3, прием 2018 г., са одобрени 20 проектни предложения и с кандидатите са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

НОВИНИ


© 2022 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign