22.11.2021 11:28

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., получили между 40 и 60 точки на предварителна оценка по критериите за подбор.

Припомняме, че бюджетът по подмярката беше увеличен, съгласно заповед №РД 09-1006 от 10.12.2020 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014–2020 г. от 35 204 400 лв. на 52 026 048,89 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, подадени от кандидати -микропредприятия, които не са земеделски стопани, получили между 40 и 60 точки по критериите за подбор на предварителна оценка.

От оценените на административно съответствие и допустимост 68 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 23 проекта, а останалите са оттеглени.

На интернет страницата на ДФ Земеделие е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

ДФЗ ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка, чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

НОВИНИ


© 2021 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign