18.11.2021 17:10

Близо 5,4 млн. лева получават 18 бенефициери по ПРСР 2014 – 2020 г.

Държавен фонд Земеделие нареди за плащане близо 5,4 млн. лв. (5 345 372,61 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014–2020 г.) за периода от 11.11.2021 г. до 17.11.2021 г. Подпомагане получават 18 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

-    по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 067 414,49 лв. по 2 проекта;

-    по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 7 536,36 лв. по един проект;

-    по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 1 638 230 лв. по 2 проекта;

-    по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 104 775,73 лв. по един проект;

-    по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  2 084 196,24 лв. по 6 проекта;

-    по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  233 758,66 лв. по 4 проекта;

-    по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 13 881,13 лв. по един проект;

-    по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 195 580 лв. по един проект.

НОВИНИ


© 2021 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign