08.10.2020 14:05

180 млн. лева се разпределят за развитие на малките населени места

По подхода ВОМР се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа на местното развитие за устойчива пазарна конкурентоспособност в малките населени места. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по време на Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР, която се провежда в к. к. Албена. Той подчерта, че средствата се предоставят по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Местните инициативни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г. До момента по подмярка 19.2 са постъпили 373 процедури, по които проектните предложения наброяват близо 1 800.  Разпределението на процедурите по подмерки е следното:

·                     89 процедури по подмярка 7.2

·                     86 процедури по подмярка 4.1 и 4.1.2

·                     59 процедури по подмярка 4.2

·                     64 процедури по подмярка 6.4.1

·                     33 процедури дизайнерски мерки на МИГ

·                     42 процедури по други мерки  и подмерки (7.5, 8.6 и други)

От постъпилите 373 процедури 234 са с приключени и имат подписани тристранни договори. Останалите 139 процедури са в процес на обработка, каза още изпълнителният директор на ДФ Земеделие.

Грудев призова участниците във форума да бъдат по-активни и инициативни в предложенията, които предстои да изпратят до ЕК във връзка с подхода ВОМР за следващия програмен период. Той изтъкна, че политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС ще бъде приоритет.

Подходът ВОМР има за цел да популяризира местната икономика и култура. Той се явява най-силният инструмент, чрез който малките населени места могат да се развиват и да се модернизират. Чрез него се предоставя правото на местната общност сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени инвестициите, каза още изпълнителният директор на ДФЗ-РА.

В конференцията участват представители от ЕК,  представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, ДФ Земеделие, както и представителите от Местните инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др.

НОВИНИ


© 2020 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign